Plan van aanpak begrijpend lezen (Squla)

In opdracht van Squla schreef ik in 2020 een plan van aanpak voor de begrijpend lezen quizzen in Squla.

Squla is een online leerplatform en biedt voor alle vakken in het basisonderwijs quizzen aan. Deze quizzen worden door leerlingen van groep 1 tot en met 8 thuis en op school gemaakt en zijn bedoeld om op een leuke en motiverende manier extra te oefenen met de leerstof die op school wordt aangeboden.

Begin 2020 zag Squla redenen om het vak ‘begrijpend lezen’ opnieuw onder de loep te nemen en te onderzoeken hoe Squla met de quizzen begrijpend lezen beter kan aansluiten bij de leerlingen, zodat de quizzen meer gespeeld en beter uitgespeeld worden. In het kader van dit onderzoek heb ik een plan van aanpak geschreven.

Het plan van aanpak bestaat uit vier onderdelen:

  • Inleiding
  • Actuele inzichten op het gebied van (begrijpend) leesonderwijs: Wat zegt de recente literatuur over (begrijpend) leesonderwijs? Wat wordt in de recente adviesrapporten (Onderwijsraad, Taalunie) geadviseerd ten aanzien van (begrijpend) lezen? Wat zijn voorbeelden van mogelijk geschikte begrijpend lees-aanpakken? Op welke manier zijn inzichten en adviezen toepasbaar in de quizzen in Squla?
  • Analyse van bestaande quizzen begrijpend lezen in Squla: Hoe zien de huidige begrijpend lezen quizzen in Squla eruit? Hoe worden deze quizzen gespeeld? Worden ze goed of slecht uitgespeeld? Worden ze door de leerlingen goed gemaakt (weinig fouten) of niet? Wat zijn mogelijke verklaringen voor deze resultaten?
  • Aanbevelingen voor Squla begrijpend lezen 2020

 

Mijn werkzaamheden bestonden uit:

  • uitvoeren van een literatuurstudie naar recente inzichten op het gebied van (begrijpend) lezen, leesmotivatie en leesdidactiek;
  • directe relaties leggen tussen de resultaten van de literatuurstudie en mogelijke toepassing in de Squla-quizzen;
  • analyseren van de bestaande quizzen begrijpend lezen in Squla (hoe zien de quizzen eruit? Hoe worden de quizzen gespeeld? Wat valt er op bij het inhoudelijk bekijken van de quizzen?;
  • formuleren van concrete aanbevelingen op Squla-niveau en op quiz-niveau (algemene aanbevelingen en aanbevelingen ten aanzien van functioneel lezen, didactiek, differentiatie, tekstweergave, vragen bij de tekst en feedback);
  • suggesties doen voor thema’s en onderwerpen van de quizzen.